Terapiat

  • Parisuhteen dynamiikan tarkastelua ja sen selvittämistä sekä näkyväksi tuomista.
  • Valta ja asemat parisuhteessa, mitä parisuhde palvelee kenellekin, mitä sijoitan toiseen parisuhteessa, parisuhteen dynamiikka, rakkaus ja seksuaalisuus, valta ja väkivalta sekä salaisuudet.
  • On myös tärkeää ymmärtää mitä lapsuuden historiasta kesken olevia asioita haluaa tuoda parisuhteeseen.
  • Pariterapiassa tarkastellaan myös samoja alueita kuin yksilöterapiassa, usein parit työskentelevät osan hoidosta yhdessä ja osan yksilöinä.

Seksuaaliterapiassa tarkastellaan ihmisen hyvinvointia ja ongelmatiloja seksuaalisuuden alalla. Oleellisena osana on ihmiskontaktit, niiden puute ja vaikutus yksilön käyttäytymiseen.

• Oma seksuaalisuus, sen työstäminen näkyväksi ja tietoiseksi
• Keskeneräiset asiat ja osa alueet
• Voimavarat, rajat ja joustavuus
• Toiminnalliset häiriöt ja niiden ilmeneminen, sekä vaikutus yksilöön ja parisuhteeseen
• Seksuaaliaddiktiot
• Erikoistumisalueena hyväksikäytöt ja traumat seksuaalisuuden saralla, ja niiden ilmentymismuodot aikuisiällä

Terapia on intiimiä ja yksilöllistä, jossa tuodaan auki asioita yksilöä kunnioittaen. Alkukartoituksella tarkastelemme asiakkaan tarvetta hoidolle ja hoidon tavoitteita sekä hoidon pituutta. Terapiahoidon aikana käymme läpi erilaisia asioita ja tekniikoita jotka auttavat yksilöä tervehtymään ja jaksamaan paremmin, huomioiden asiakkaan tarpeet sekä mahdollisen hoidon suuntautumisen.

Terapiaa ja toimintaa

Tarkoitettu erityistä tukea ja hoitoa tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä auttamiseen. Toiminta on elämään valmentava, ongelmakenttiä ratkaiseva ja ongelmien syntymistä ehkäisevää. Tuki nuorelle ja perheelle voi olla joko yksilö- tai parityöskentelyä.

Tavoitteena on pitkäaikaisten sijoitusten ja hoitojaksojen välttäminen.
Nuoren, perheen ja viranomaisten välisen yhteyden tukeminen
Nuoren elämäntilanteen tasapainottaminen ja vakiinnuttaminen.

Omaohjaajatoiminta

Työmalli, jossa yhdistyy tukihenkilötoiminta ja terapia nuorelle. Annetaan tukea koulunkäyntiin, harrastuksiin, ystäväpiiriin, perheen keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä itsetunnon ja minäkuvan vahvistamiseen. Koetetaan löytää kanavia, joissa nuori pystyy tuottamaan itseään ulos, antamaan kokemuksia, jotka kantaisivat elämässä eteenpäin. Puhutaan tekemisen ohessa, selvitellään elämän ongelmakohtia niiden muodostumistilanteissa, ollaan ikään kuin kiinni elämänmaussa. Terapiatyöskentely lähtee käyntiin luottamuksen syntymisen myötä. Varsinaista terapiaa on mahdollista tehdä ihan istuntojenkin merkeissä, kun on ensiksi luotu pohja puheyhteydelle ja keskinäiselle luottamukselle. Omaohjaajan tehtävänä on ajaa nuoren asioita koneistossa, olla tukena kohtaamistilanteissa, tehdä saattotyötä siirryttäessä mm. koulusta toiseen ja muissa nuoren kannalta hankalissa tilanteissa. Verkosto muotoutuu kodin, koulun ja sosiaalitoimen välille.

Toiminta soveltuu sosiaalitoiminen lastensuojelun jälkihuollon piirissä oleville nuorille sekä aktivointisuunnitelman ja kuntouttavan työtoiminnan lain piiriin kuuluville nuorille, jolloin tehdään yhteistyötä myös työvoimatoimiston kanssa. Toiminnan tarkoituksena on elämänhallinnan, minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen, elämänrytmin löytyminen, työharjoittelu/työpaikan saanti, motivointi opiskeluun, yhteiskunnallinen vastuunotto, omien kykyjen harjoittaminen niin, että pärjää yhteiskunnan vaatimuksissa. Omaohjaaja tukee, saattaa, kannustaa, motivoi, neuvoo ja opastaa, on linkkinä viranomaistahoihin.

Kun nuorella on vahva tarve epäviralliseen aikuiskontaktiin (päihdeongelmat, rikollistausta) ja kun viranomaiset ovat ikään kuin uhka voidaan käyttää takaporttia, jossa muutamat aikuiset ottavat roolin, jossa nuori voi ilman kiinnijäämisen vaaraa tuottaa ulos tekemisiään ja ajatuksiaan. Omaohjaaja on tavallaan puskukorina, johon voi laittaa asioita jotka askarruttavat mieltä, kertoen mikä on oikein ja mihin suuntaa pitäisi alkaa kulkemaan.

Perhetyö

Perheen tilanne heijastelee nuoren käytökseen , usein nuori resonoi ensimmäisenä perhedynamiikan muutoksia, samalla kuitenkin suojellen perhettä. Perhetilanne voi päälisin puolin olla ok, silti vanhemmat kokevat voimattomuutta nuoren saattamisessa ja tukemisessa nuoruuden kehitysvaiheen läpi kohti aikuisuutta.

Perhetyö on tukea vanhemmuuteen, perheen arkeen, perheen sisäiseen vuorovaikutukseen ja rooleihin. On tärkeää havaita myös perheen tarve muutokseen, sillä nuoren kanssa tehtävä työ tuottaa harvoin pitkäkestoista tulosta, jos ympäristö ei myös muutu. Samalla kuitenkin voidaan todeta, että ympäristö usein alkaa tervehtymään kun yksi yksilö alkaa paranemaan. Koetetaan löytää työkaluja, jotta perhe ja nuori pystyisivät säilyttämään puheyhteyden ja mahdollisuuden elää toisiaan huomioiden saman katon alla.

Lasten ja nuorten terapia perhetukikeskuksissa

Työskentelemme myös lastensuojelulaitoksissa olevien nuorten kanssa, kun keskusteluyhteyttä talon oman väen kanssa ei ole saavutettu voimme mahdollisesti olla linkkinä, joka avaa ulkopuolisena ongelmakenttää. Erikoisalueena ovat hyväksikäytetyt ja hyväksikäyttäjät, myös erilaisia addiktioita tarkastelemme terapian keinoin.

Elämystoiminta

Järjestämme monipuolisia ohjattuja erä- ja kalastusretkiä. Kysy lisää!